Sơ đồ hoạt động chi bộ nhà trường

Tháng Năm 7, 2021 9:40 sáng

Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Huê;
Phó bí thư: Trần Thị Thu Hường;
Cấp ủy viên Phan Thị Thủy
Đảng viên 27 đồng chí