Kế hoạch BDTX năm học 2020 – 2021

Tháng Năm 7, 2021 9:48 sáng

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH
TRƯỜNG MN QUẢNG PHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
Số: 01/KHBDTX-MN
Quảng Phương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ
NĂM HỌC : 2020 – 2021

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Mầm non;
Căn cứ công văn số 1595/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 08/05/2020 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;
Căn cứ công văn số 2713/SGĐT-GDCN-TX ngày 22/10/2019 của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh nội dung BDTX CBQL, GV năm học 2019-2020.
Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-PGĐT ngày 15/4/2021 của Phòng giáo dục đào tạo về Kế hoạch BDTX cho giáo viên và CBQL cơ sở GDMN, cơ sở GDPT và giáo dục thường xuyên, năm học 2020-2021
Trường Mầm non Quảng Phương xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và năm học 2020 – 2021 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
* Đặc điểm về đội ngũ cán bộ quản lý:

Số lượng CBQL Trình độ chuyên môn đội ngũ CBQL Trình độ lý luận chính trị CBQL
Hiệu trưởng Phó HT Thạc sĩ Đại học Cao đẳng TC Cao cấp cử nhân Trung cấp Sơ cấp
1 2 0 3 0 0 0 3 0

Trong đó có 01 cán bộ quản lý trên 54 tuổi
* Những thuận lợi, khó khăn trong BDTX CBQL:
a. Thuận lợi:
– Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Phòng GD-ĐT Quảng Trạch. Nên việc triển khai công tác BDTX có nhiều thuận lợi do đã có đầy đủ các loại văn bản hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.
– Đội ngũ CBQL có nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác BDTX coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu trong công tác giảng dạy và giáo dục.
b. Khó khăn:
– Công việc nhiều chồng chéo nên thời gian để tìm tòi tài liệu phục vụ cho công tác BDTX gặp nhiều khó khăn.
II. Mục đích bồi dưỡng:
1. Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên ngành bắt buộc đối với CBQL. Qua học tập BDTX để CBQL cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực chăm sóc giáo dục trẻ và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng CSND và giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của CBQL trong nhà trường.
3. Thông qua BDTX để thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành “Mỗi thấy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”; nắm rõ nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 29-NQ/TW “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
4. Giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của CBQL của trường Mầm non để thực hiện mục tiêu của GDMN đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN theo hướng đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT và theo yêu cầu chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non.
III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:
1. Nội dung bồi dưỡng 1: Nội dung đáp ứng theo nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học Mầm non theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thời lượng 40 tiết/năm học/CBQL.
+ Một số văn bản của Ngành như: Kế hoạch nhiệm vụ năm học của cấp học Mầm non; Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020; Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở GDMN công lập; Quyết định số 878/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2021; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XVII, kỳ họp thứ 17 ngày 20/11/2020; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021- 2025) (10 tiết).
+ Phát triển Chương trình giáo dục của cơ sở GDMN theo tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm và tiếp cận đa văn hóa (15 tiết).
+ Xây dựng chiến lược phát triển của cơ sở GDMN (15 tiết).
2. Nội dung bồi dưỡng 2: Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học(40 tiết/năm học/CBQL)

TT Nội dung Mục tiêu Thời gian học tập trung
Lý thuyết Thực hành

Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương
Xây dựng cộng đồng học tập trong trường mầm non Giúp CBQL hiểu được sự cần thiết phải Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương; nắm được các yêu cầu, cách thức triển khai thực hiện, điều kiện cần đảm bảo để triển khai có hiệu quả tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương
Giúp cho CBQL thấy được việc
Xây dựng cộng đồng học tập trong trường mầm non là góp phần tích cực vào việc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của trẻ em, giáo viên và cha mẹ trong xã hội phát triển và hội nhập.
Việc xây dựng trường mầm non thành cộng đồng học tập chính là góp phần tích cực vào xây dựng môi trường dân chủ, kỷ cương, tình thương ngay từ bên trong nhà trường. 15

3. Nội dung bồi dưỡng 3: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mớ giáo dục của CBQL(40 tiết/năm học/CBQL)

TT Nội dung Mục tiêu Thời lượng thực hiện (tiết)
Lý thuyết Thực hành
QLMN 04 Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN.
1. Khái niệm Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN
2. Nắm bắt được Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN

3. Quy trình và phương thức Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN – Phân tích được việc áp dụng Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN
1. Khái niệm Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN
– Vận dụng kiến thức được trang bị để đánh giá được Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN 10 10
QLMN 8 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả ở cơ sở GDMN (20 tiết).
1. Vai trò của sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở GDMN.
2. Các hình thức sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở GDMN.
3. Các bước xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp và hình thức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả ở cơ sở GDMN.
4. Thực hành xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo các mô hình và nội dung phù hợp
Phân tích được lý luận cơ bản về sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở GDMN: vai trò, các hình thức sinh hoạt chuyên môn, sự cần thiết phải tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả ở cơ sở GDMN
– Vận dụng các kiến thức được trang bị trong đánh giá thực trạng sinh hoạt chuyên môn. Từ đó chỉ ra được các hình thức sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả ở cơ sở GDMN.
– Xây dựng được kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả ở cơ sở GDMN và hỗ trợ CBQL cơ sở GDMN trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả.
10 10

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG
Thời gian Nội dung BDTX Tổ chức thực hiện Kết quả cần đạt được
4/2021 Nội dung BD 1
– Các văn bản Kế hoạch nhiệm vụ năm học của cấp học MN; TT số 47/2020/TT-BGDĐT; TT 01/2021/TT-BGDĐT; QĐ số 878/QĐ-BGDĐT; Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Bình; Chỉ thị số 07/CT-UBND của tỉnh Quảng Bình (10 tiết).
Nội dung BD 2
Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương
(20 tiết)
Nội dung BD 3
QLMN 8: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả ở cơ sở GDMN (20 tiết).

Nhà trường tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ. Tự nghiên cứu TT 47; TT 01

Tự học qua mạng – CBQL tiếp thu nắm bắt được những định hướng của cấp trên về giáo dục Mầm non. Các chính sách xã hội về tình hình kinh tế địa phương. Nắm bắtđược các quy định củ Thông tư để tgwcj hiện có hiệu quả.

CBQL hiểu được sự cần thiết phải Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương; nắm được các yêu cầu, cách thức triển khai thực hiện, điều kiện cần đảm bảo để triển khai có hiệu quả tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương

CBQL nắm được lý luận cơ bản về sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở GDMN: vai trò, các hình thức sinh hoạt chuyên môn, sự cần thiết phải tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả ở cơ sở GDMN
– CBQL vận dụng các kiến thức được trang bị trong đánh giá thực trạng sinh hoạt chuyên môn. Từ đó chỉ ra được các hình thức sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả ở cơ sở GDMN.
– CBQL xây dựng được kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả ở cơ sở GDMN và hỗ trợ CBQL cơ sở GDMN trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả.
5/2021 Nội dung BD 1
– Học tập Phát triển Chương trình giáo dục của cơ sở GDMN theo tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm và tiếp cận đa văn hóa (15 tiết).
Nội dung BD 2 :
Xây dựng cộng đồng học tập trong trường mầm non (15 tiết)
Nội dung BD 3: QLMN 04: Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN ( 10 tiết)

Nghiên cứu tài liệu
Nghiên cứu tài liệu

Tự học qua mạng – CBQL nắm được quy trình và phương pháp phát triển CTGD của cơ sở GDMN thei tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm và đa văn hóa
– CBQL vận dụng kiến thức được trang bị để đánh giá được thực trạng phát triển CTGD của cơ sở GDMN theo tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm và đa văn hóa
– Hổ trợ CBQL cơ sở GDMN trong việc xây dựng kế hoạch phát triển CTGD theo tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm và đa văn hóa.
Giúp cho CBQL thấy được việc
Xây dựng cộng đồng học tập trong trường mầm non là góp phần tích cực vào việc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của trẻ em, giáo viên và cha mẹ trong xã hội phát triển và hội nhập.
Việc xây dựng trường mầm non thành cộng đồng học tập chính là góp phần tích cực vào xây dựng môi trường dân chủ, kỷ cương, tình thương ngay từ bên trong nhà trường.
– CBQL nắm được việc áp dụng Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN. Hiểu rỏ khái niệm Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN
– CBQL biết v ận dụng kiến thức được trang bị để đánh giá được Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN

6/2021 Nội dung BD 1
Xây dựng chiến lược phát triển của cơ sở GDMN (15 tiết).
Nội dung BD 2
Xây dựng cộng đồng học tập trong trường mầm non (5 tiết)

Nội dung 3 :
QLMN 04: Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN ( 10 tiết)

Tổ chức sơ kết, tổng kết, cấp giấy chứng nhận.
– Đánh giá kết quả BDTX CBQL, đề nghị PGD nghiệm thu cấp giấy chứng nhận. BD tập trung tại trường theo tổ
Tự tìm tòi qua tài liệu BD hè
Học tài liệu
Tổ chức đánh giá theo tổ-nhà trường CBQL nắm được việc xây dựng chiến lược phát triển của cơ sở GDMN trong giai đoạn mới và những năm tiếp theo

Giúp cho CBQL thấy được việc
Xây dựng cộng đồng học tập trong trường mầm non là góp phần tích cực vào việc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của trẻ em, giáo viên và cha mẹ trong xã hội phát triển và hội nhập.
Việc xây dựng trường mầm non thành cộng đồng học tập chính là góp phần tích cực vào xây dựng môi trường dân chủ, kỷ cương, tình thương ngay từ bên trong nhà trường.
– CBQL nắm được việc áp dụng Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN. Hiểu rỏ khái niệm Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN
– CBQL biết v ận dụng kiến thức được trang bị để đánh giá được Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN

100% CBQL được đánh giá xếp loại về BDTX năm 2020 – 2021

V. Hình thức BDTX:
1. Tự học:
– CBQL bồi dưỡng thường xuyên chủ yếu bằng hình thức tự học có hướng dẫn thông qua các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn và các diễn đàn trực tuyến.
2. Bồi dưỡng tập trung:
– Phòng giáo dục tổ chức bồi dưỡng tập trung chủ yếu để báo cáo viên hướng dẫn thêm những nội dung mới hoặc khó, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhà trường. Tổ chức bồi dưỡng thêm kiến thức ngoại ngữ để nâng cao kỹ năng giao tiệp.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Đối tượng áp dụng .
Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Phương
2. Đối tượng miễn giảm:
– Hiệu trưởng trên 54 tuổi được giảm 20 tiết của nội dung bồi dưỡng 3
3. Xây dựng kế hoạch BDTX:
Căn cứ váo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của CBQL nhà trường để từng cá nhân CBQL xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt.
4. Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại, cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX CBQL theo quy định:
* Công tác đánh giá, xếp loại:
– Nhà trường tổ chức thực hiện BDTX CBQL tổ chức đánh giá kết quả BDTX theo hình thức bồi dưỡng tập trung thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu hoặc bài thu hoạch.
– Hoàn thành kế hoạch BDTX: GV, CBQL xếp loại “Hoàn thành” khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên.
– Không hoàn thành kế hoạch BDTX: GV, CBQL xếp loại “Không hoàn thành” khi không đáp ứng theo yêu cầu của khóa bồi dưỡng; không hoàn thành đủ các bài kiểm tra hoặc kết quả các bài kiểm tra không đạt yêu cầu.
Trên đây là kế hoạch BDTX của CBQL Trường Mầm non Quảng Phương năm học 2020 – 2021. Yêu cầu CBQL nghiên cứu thực hiện, căn cứ kế hoạch BDTX nhà trường để xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân. Riêng đ/c Hiệu trưởng được giảm nội dung 3: 20 tiết. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phản ánh về Hiệu trưởng để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
– Phòng GDĐT Quảng Trạch;
– CBQL;
– Lưu:hồ sơ. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Huê

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….